Výročná členská schôdza tenisového klubu

Dňa 22.1.2010 o 1800 hod. sa konala v priestoroch spoločenskej miestnosti športového areálu ŠK Blava výročná členská schôdza s nasledovným programom:
Otvorenie schôdze – prítomných členov a hostí privítal Ing. Miroslav Lehuta, ktorý otvoril a viedol členskú schôdzu
Voľba návrhovej, mandátovej komisie a zapisovateľa – zvolený Ing. Ľuboš Bokor, Jaroslav Kazimír, Richard Junas .
Návrh a prijatie nových členov TK
Správa o činnosti klubu – prečítaná správa Ing. Miroslavom Lehutom
Správa o hospodárení klubu – prečítaná správa Beatou Matovičovou
Úprava stanov TK – boli navrhnuté a schválené úpravy stanov TK
Vyhodnotenie turnaja o Putovný pohár starostu obce 2009, odovzdanie ocenení. Vyhodnotenie úspešného účinkovania dievčat v detskom Fed Cupe 2009 a odovzdanie ocenení za vzornú reprezentáciu klubu- z rúk starostu obce i prezidenta ŠK Blava v jednej osobe si prevzali ocenenie za druhé miesto Vladimír Nádaský a Rastislav Blanárik, za tretie miesto Maroš Ondrišek a Michal Schmidt. Za prvé miesto si neprevzali ocenenie Jozef Čápka, Daniel Bobák z dôvodu neprítomnosti.
a odovzdal ocenenie dievčatám za vzornú reprezentáciu a víťazstvo vo Fed Cupe 2009: Patrícii Junasovej, Alexandre Mrvovej, Lei Remenárovej, Timei Michalicovej
Návrh a voľba členov výboru – bol zvolený nový výbor v zložení:
Predseda: Ing. Martin Junas
Tajomník: Maroš Ondrišek
Pokladník: Beáta Matovičová
Člen výboru, koordinátor mládeže: Ing. Jozef Zachar
Člen výboru, koordinátor mládeže: Ľubica Maluniaková
Odsúhlasenie návrhu rozpočtu klubu na rok 2010 – bol schválený rozpočet klubu na rok 2010
Diskusia – Ing. Junas informoval o pripravovaných akciách klubu, usporiadania turnajov pre registrovaných tenistov a pre amatérov. Účinkovanie v súťaži družstiev žiačok a dorasteniek. Prípravy a otvorenia antukových dvorcov na letnú sezónu. Starosta Peter Ryška poďakoval predchádzajúcim predsedom TK Ing. Ľubomírovi Podmakovi a Ing. Miroslavovi Lehutovi za odvedenú prácu v prospech klubu a všetkým členom za dobrú prácu a rozvoj tenisu v obci. Poprial veľa šťastia a úspechov do ďalšej činnosti novým členom výboru ako aj deťom a rodičom.
Návrh uznesenia – uznesenie bolo schválené
Záver – poďakovanie prítomným členom a ukončenie členskej schôdze
Po členskej schôdzi pokračovalo neformálne posedenie členov tenisovej ligy. Na posedení bolo vyhodnotenie TL 2009, ktorej víťazom sa stal Vladimír Nádaský, na druhom mieste skončil Ján Lehen a tretiu priečku si zaslúžil Jozef Ťažký st. Ďalej boli prijaté nové pravidlá tenisovej ligy na rok 2010.

Ing. Martin Junas, predseda TK ŠK Blava