Tenisový klub bilancoval

Dňa 11.2.2011 sa konala v priestoroch športového areálu ŠK Blava členská schôdza Tenisového klubu za účasti 22 aktívnych členov, čo je 55% účasť jeho členov. Predseda TK Ing. Martin Junas otvoril a viedol členskú schôdzu, privítal prítomných členov TK a hostí, osobitne starostku obce Jasl. Bohunice Boženu Krajčovičovú.
Zúčastnení členovia odsúhlasili program schôdze. Predseda klubu Ing. Martin Junas predniesol ,,Správu o činnosti klubu za rok 2010´. Beáta Matovičová prečítala ,,Správu o hospodárení klubu za rok 2010´. Ing. Jozef Zachar informoval o ,,Pláne činnosti klubu na rok 2011´ z pohľadu tenisovej prípravky a Maroš Ondrišek v rámci rekreačného tenisu. Na členskej schôdzi bol schválený ,,Rozpočet klubu na rok 2011´. V rámci diskusie bolo veľa vyčerpávajúcich otázok a odpovedí ohľadom súťaže družstiev, tréningového procesu, poplatkov za usporiadanie turnajov, poplatkov za súťaž družstiev a hosťovania hráčov, poplatkov za školenie kapitánov družstiev a poplatkov za rozhodcovskú činnosť. Diskusia plynulo prešla do vyhodnotenia tenisovej ligy za rok 2010 a návrhu pravidiel tenisovej ligy na rok 2011. Na konci príjemného večera bolo vyslovené poďakovanie obci za finančnú pomoc pri naplnení rozpočtu a organizácii rekreačného a súťažného tenisu.

Ing. Martin Junas, predseda TK ŠK Blava