Vyhodnotenie roka 2009 v Športových kluboch

Dňa 21.5.2010 sa v Spoločenskom dome konala Konferencia Športových klubov Blava Jaslovské Bohunice, na ktorej sa zúčastnilo 70 členov ŠK Blava s právom hlasovať z celkového počtu 119 členov z roku 2009, čo je 59 % . Najväčšiu účasť 70% mal Vodácky klub, B.A.S.T. klub 66%, FK 63%, STK 45%, Veterán klub 39% a TK 36%.
Konferenciu otvoril a prítomných členov a hostí privítal prezident ŠK BLAVA p. Peter Ryška a následne udelil slovo Mgr. Danielovi Horváthovi, ktorí konferenciu viedol. Prítomní jednohlasne zvolili pracovné predsedníctvo v zložení: p. Peter Ryška, Mgr. Daniel Horváth, Mgr. Jozef Brezovský, Ing. Jozef Sýkora, Ing. Martin Junas, Ing. Jozef Vrbovský, p. Tibor Matovič, p. Ladislav Hricišče, návrhovú a volebnú komisiu v zložení: p. Marián Bača – predseda, p. Jaroslav Kirinovič – člen, Ing. Miroslav Lehuta – člen a mandátovú komisiu: p. Beáta Matovičová – predseda, p. Zuzana Kovalová – člen, p. Miloš Sýkora – člen.
Správu o činnosti predniesol prezident ŠK Blava p. Peter Ryška. Prítomných oboznámil o zasadnutiach Správnej rady, priblížil financovanie klubov, zhodnotil prácu jednotlivých klubov. Záverom poukázal na nedostatky a vyzval na zlepšenie práce s rodičmi mládežníckych členov ŠK Blava.
Správu o hospodárení ŠK Blava predniesol Mgr. Jozef Brezovský. Prítomným priblížil financovanie klubov za rok 2009, príjmy a výdavky, dotácie, dlhy, stav účtu a pokladne. Správu Revíznej komisie predniesol Ing. Miloš Rapant.
Do Správnej rady ŠK Blava boli verejným hlasovaním zvolení Mgr. Jozef Brezovský, Ing. Martin Junas a p. Ladislav Hricišče.
Plán činnosti predniesol prezident ŠK Blava p. Peter Ryška. Návrh rozpočtu ŠK Blava na rok 2010 predniesol Mgr. Daniel Horváth, ktorý prítomní jednohlasne schválili.
Konferencia určila členom ŠK Blava uhrádzať členské príspevky vždy do termínu členských schôdzí príslušného kalendárneho roka do pokladne klubov podľa členstva a poukázať príspevok 2% z odvedenej dane na účet ŠK Blava.
Konferenciu ŠK Blava ukončil prezident ŠK Blava p. Peter Ryška, členom poďakoval za účasť, za vzťah ku klubom a prítomným zaželal veľa osobných a športových úspechov.

Beáta Matovičová