Vodáci môžu hodnotiť prvý rok

Skupinka okolo dospelých zakladateľov vodáckeho klubu BLAVA ( Lenka, Lucia, Tomáš, Andrej, Peter a Jozef) sa nám počas zimných sústredení v bazéne kaštieľa rozrástla o Máriu, Alenu, Magdu, Petra, Ivana, Juraja( Jiřího), Jozefa, Ľuboša a naordinovali si vlastný mix podujatí, ktorých by bolo zdravé sa nielen zúčastniť a byť konzumentom, ale aj ovplyvňovať ich úroveň a smerovanie. Už v bazéne sa prejavila neochota nastupujúcej generácie k systematickej práci na sebe a nacvičeniu si niektorých základných vodáckych techník, ktoré na tečúcej vode urobí ich pôsobenie bezpečnejšie. Nie vždy bude inštruktor nablízku a na niektoré situácie pri splavovaní sa dá pripraviť cieleným tréningom. Zbavenie sa strachu z nepoznaného a šoku z vody pri prevrátení lode je základným predpokladom, aby mal účastník vodáckej akcie naozajstnú radosť za každej situácie, ktorá ho môže na splave stretnúť.

Po výročnej členskej schôdzi vo februári sa ešte dolaďoval harmonogram akcií na turnaji v šípkach v marci a apríl už volal k vode. Vodácka slávnosť, každoročné odomykanie vody sa môže stať aj v lodenici pri rybníku v Bohuniciach akciou, na ktorú sa tešia malí aj veľkí z celého okolia. Stojí to za uváženie a rozhodne niečo pre to podnikneme.
Tento rok malo odomykanie vody komorný charakter aj kvôli termínu Neptúnovho príchodu na rybník( zelený štvrtok 9.apríla) FOTO

Máj nás našiel na rieke Váh pri odomykaní rieky a pasovaní nových nádejných vodákov, ktoré sa neobišlo bez dobrovoľnej aj inej kúpačky a výbornej pohody všetkých zúčastnených. V prvý májový víkend to na brehoch Váhu v Novom Meste, na Drahovskej hati a pod Hlohoveckým mostom žilo naozaj vodáckymi tradíciami.
Aj predĺžený víkend od 8. mája vytiahol niektorých na akciu Slovenského Klubu turistov Splav Váhu z Trenčína do Serede.
O plazení vodákov Považským Inovcom a súťaži s Lopašovskými suchozemcami písala Alena.
Na Spoločný deň detí v Bohuniciach dňa 29. mája sme si privolali na pomoc certifikovaných inštruktorov z Piešťan, ktorí ako odborne spôsobilé osoby dozerali nad dodržiavaním zásad bezpečnosti a tiež pomáhali prekonať ostych a strach detí, ktoré sadali do lode po prvý krát v živote. Ich rozžiarené oči detí väčšinou naznačili, že sa nám to podarilo.
Ďalšou previerkou schopností a možností našich členov bolo zabezpečenie člnkovania na rybníku počas akcie ´V Bohuniciach pri kaštieli´ dňa 26. júna, ktoré dátumovo korigovalo s tradičnými akciami vodákov na Váhu a Splavom netradičných plavidiel v Chtelnici, ktorého sme boli spoluorganizátormi.
Nebolo možné vyhovieť takému obrovskému záujmu o lode a vodácku výstroj na tieto prázdninové termíny a taktiež inštruktori sa mohli rozkrájať na x častí aby stihli aspoň tie nami pripravované akcie na vode.
Celé prázdniny sa niesli v neustále zväčšujúcom sa záujme o účasť na akciách s vodákmi, vyhovieť sme mohli len tým, ktorí s nami preskákali inštruktáže vodáckej abecedy a vedia sa postarať o ten obmedzený počet lodí a výstroj, ktorú máme k dispozícii.
September je aj mesiac p. učiteľky Lucie, ktorá chce odovzdať záujemcom vo vodáckom krúžku na ZŠ to, čo sa naučila na vodáckom kurze v Rakúsku.
Zostali sme dlžní ešte poďakovať sa všetkým, ktorí napriek všeobecnej kríze pomáhajú aj vodákom realizovať sen revitalizácie riečky Blava od prameňa až k Dudváhu.
Taktiež rieka Váh si zaslúži pozornosť kompetentných aj širokej verejnosti, nakoľko je podľa našich skúseností je stále viac objavovaná, obdivovaná a využívaná vodákmi z celého Slovenska a aj z Čiech.
Aktíva nášho účinkovania:
priblíženie netradičných aktivít mladej generácii – využitie vody aj na niečo iné ako na splachovanie nečistôt
spoznávanie vlastných limitov- chvíľková nepriazeň počasia nemôže zabrániť zdarnému priebehu pripravenej akcie
pracujeme s reálnym rozpočtom a materiálom, na ktorí sme sa zmohli vlastnou činnosťou
akcia nie je vždy závislá od pripraveného rozpočtu, ale závisí od ochoty účastníkov podielať sa na jej príprave a zabezpečení potrieb, od ktorých sa odvíja spokojnosť všetkých a jej optimálny priebeh.

Ing. Jozef Vrbovský